Banken tillämpar EBA/GL/2012/06 Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare i vilken krav på kompetenser och färdigheter anges. Riktlinjerna anger de kriterier och processer som banken ska använda vid bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda ledande befattningshavare. Riktlinjerna anger också de åtgärder som ska vidtas i det fall utsedd ledande befattningshavare inte anses lämplig.

Syftet är också att säkerställa att bankens styrelse som kollektiv har tillräcklig kompetens och bankerfarenhet inom följande områden:

• Finansiella marknader
• Rättsliga ramar och krav
• Strategisk planering och förståelse av bankens affärsstrategi och hur den genomförs
• Riskhantering
• Bedömning av bankens effektivitet och att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll
• Tolkning av bankens finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder


Styrelsens ordförande utvärderar årligen ledamöterna och styrelsens arbete genom individuella utvecklingssamtal som sammanställs i en utvecklingsplan.
Övrig information om hur banken organiserar och styr verksamheten återfinns i Årsredovisningen under rubriken Bolagsstyrning. Se Ekonomiska rapporter.