Sparbanksstiftelsen Röke bildades 2008 när dåvarande Röke Sockens Sparbank tillsammans med Farstorps Sparbank, Glimåkra Sparbank och Vinslövs Sparbank ombildades till Sparbanken Göinge AB. Stiftelsens ägarandel i form av aktier i banken motsvarar den del av kapitalet som fördes över vid bildandet av Sparbanken Göinge AB.

Stiftelsens styrelse utses av huvumännen på årsstämman och har till uppgift att förvalta stiftelsen. Av antalet huvudmän väljs hälften av kommunfullmäktige i Hässleholms och Örkelljunga kommuner. Återstoden utses av huvudmännen själva.

Stiftelsen följer upprättat stiftelseförordnande och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne.

Årsredovisning 2018

Ändamål
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Hässleholms- och Örkelljunga kommuner, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.

Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Hässleholms- och Örkelljunga kommuner och med speciellt fokus på Rökeområdet med omnejd, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom det angivna geografiska verksamhetsområdet.

Styrelse
Ordförande
Pål Börjesson

Ledamöter

Eva Almström

Eva Dahlgren Svensson

Jenny Persson

Styrelsen sammanträder minst två gånger per år.

Välkommen att söka bidrag
Ansökan sker skriftligt enligt nedan och ska innehålla uppgifter om sökanden, sökt belopp, beskrivning av ändamål, motivering på vilket sätt ansökt bidrag främjar bygden och dess invånare samt kostnadssammanfattning för projektet. Ansökan skickas senast den 28 februari respektive 30 september till:

Sparbanksstiftelsen Röke
c/o Sparbanken Göinge AB
Röke 4077
282 93 RÖKE

Stiftelsen bedriver inte sponsorverksamhet med krav på motprestation utan lämnar endast bidrag.

Ansökningshandling